Nawigacja
Strona Główna
Wydarzenia
Nabór do klas pierwszych
Kontakt

Szkoła
 O nas
 Kalendarium wydarzeń
 Lokalizacja
 Nasze szkoły
 Dyrekcja
 Grono pedagogiczne
 Wychowawcy
 Pedagog szkolny
 Rada Rodziców
 Biblioteka szkolna
 Dokumenty szkolne
 Hymn szkoły
 Rekrutacja elektroniczna
 Nasze sukcesy

buy cheap Mandala Painter 3.0 Professional oem download
Stowarzyszenie Absolwentów
 O stowarzyszeniu
 V Zjazd Absolwentów
 Sprawozdanie

Dla ucznia
 Dodatkowe dni wolne
 Plan lekcji
 Zestaw podręczników
 Prawa i obowiązki ucznia
 Zajęcia dodatkowe

Dla rodziców
 Zebrania rodziców
 Wymagania edukacyjne
 Dobra Szkoła -MEN
 Dobra Szkoła - KO

Organizacje
 Samorząd Uczniowski
 Klub Europejski
 KOMiS
 PCK

Linki
 CKE
 OKE - Jaworzno
 Ministerstwo Edukacji Narodowej
 Kuratorium Oświaty - Katowice
 Centrum Kształcenia Zawodowego

Sprawozdanie
Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach za lata 2011-2015 W roku 1998 po II Zjeździe Absolwentów na zebraniu Komitetu Organizacyjnego, podsumowującego koleżeńskie spotkanie po latach byłych uczniów szkoły średniej w Szczekocinach, zrodziła się myśl, by powołać Koło Absolwentów. Po raz pierwszy projekt regulaminu - statutu w zarysie - został przedstawiony przeze mnie na wyjazdowym posiedzeniu, które odbyło się w czerwcu tego samego roku w Ośrodku Wypoczynkowo-Wczasowym w Sielpi koło Końskich. W latach 2003-2004 był omawiany po raz kolejny projekt regulaminu - statutu. W imieniu powołanej komisji projekt dokumentu referowali – na pierwszym zebraniu w dniu 17 grudnia 2003 r. Barbara Tokarska, na drugim – 12 lutego 2004 r. Krzysztof Bała. Koło Absolwentów działało jednak nieformalnie, gdyż nie miało osobowości prawnej. W kolejnych latach powracano jednak do pomysłu powołania Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Średniej w Szczekocinach. Minęło 7 lat. Na zebraniu założycielskim w dniu 16 czerwca 2011 r. sporządzona została lista członków założycieli (22 osoby), podjęta została uchwała o powołaniu stowarzyszenia i przyjęciu statutu, o wyborze komitetu założycielskiego, którego zadaniem było załatwienie spraw związanych z rejestracją stowarzyszenia w sądzie. W skład tegoż komitetu weszli: Ewa Ludynia, Mirosław Skrzypczyk, Elżbieta Wieczorek. Wybrany tez został 7-osobowy zarząd i 3-osobowa komisja rewizyjna. Tydzień później (22 czerwca) władze stowarzyszenia ukonstytuowały się następująco: Tadeusz Stolarski – prezes, Ewa Ludynia – wiceprezes, Mirosław Skrzypczyk – wiceprezes, Anna Wieczorek – sekretarz, Małgorzata Haras – skarbnik, Zbigniew Bryła i Barbara Tokarska – członkowie; komisja rewizyjna – Teresa Niechciał – przewodnicząca, Joanna Boryń i Jadwiga Górska – członkowie. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Częstochowie i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w dniu 29 grudnia 2011 r., otrzymując tym samym osobowość prawną. Koszty związane z rejestracją zostały pokryte z konta Komitetu Organizacyjnego IV Zjazdu Absolwentów. Stowarzyszenie Absolwentów ... – co gwoli formalności warto wspomnieć – jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem utworzonym dla realizacji celów określonych w Statucie Stowarzyszenia i zadań wynikających z planu (programu) działania. Najważniejszym zadaniem w kończącej się kadencji Zarządu Stowarzyszenia i Dyrekcji Szkoły było zorganizowanie w 2013 r. V Zjazdu Absolwentów i wydanie okolicznościowej publikacji. W zjeździe, który odbył się 1-2 czerwca, wzięło udział ponad 400 absolwentów. Z pewnością znaczącym wydarzeniem w dniu rozpoczęcia zjazdu było wręczenie 72 absolwentom certyfikatu odnowienia matury – Złotych Świadectw Dojrzałości – po 50 latach i więcej od egzaminu dojrzałości (pomysł - Tadeusz Stolarski, tekst - Elżbieta Drej). W wydanej książce pt. W poszukiwaniu szkolnych lat w rozdziale Nasi znani absolwenci zostały zamieszczone noty biograficzne 16 absolwentów wyróżniających się w pracy zawodowej i w innych dziedzinach życia społecznego. Otrzymali oni listy gratulacyjne i książkę – W poszukiwaniu szkolnych lat (red. Tadeusz Stolarski) i folder Z tradycjami w przyszłość. 5 lat z życia szkoły – Zespołu Szkół w Szczekocinach (red. Mirosław Skrzypczyk, Anna Wieczorek). Mówiąc o „znanych absolwentach”, należy przypomnieć, że w wydanej w 2008 r. książce – w związku z IV Zjazdem Absolwentów - pt. Z bliska i z daleka również został zamieszczony rozdział Nasi znani absolwenci (16 osób). Nie ulega wątpliwości, że zamieszczenie łącznie 32 not biograficznych „naszych znanych absolwentów” w obydwu książkach „zjazdowych” stanowi dla szkoły powód do dumy w zakresie kształcenia i wychowania kolejnych pokoleń uczniów. Na takie wyróżnienie zasługuje z pewnością jeszcze wielu absolwentów. Mówiąc o książkach, warto również nadmienić, że Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny Krzysztof Dobrzyniewicz przekazał organizatorom V Zjazdu Absolwentów nieodpłatnie 335 egzemplarzy albumów pt. Ocalić od zapomnienia – Szczekociny na starej fotografii pod redakcją Marka Gradonia, Andrzeja Orlińskiego i Mirosława Skrzypczyka. Korzystając z okazji, jeszcze raz dziękuję Panu Burmistrzowi za ten niezwykły dar, który na pewno jest miłą pamiątką dla uczestników zjazdu, a autorom gratuluję „ocalenia Szczekocin na starej fotografii od zapomnienia”. Dziękuję też tym wszystkim, którzy w różny sposób przyczynili się do zorganizowania kolejnego spotkania po latach, a przede wszystkim członom Komitetu Organizacyjnego i Dyrektorom Szkoły – Ewie Ludyni i Mirosławowi Skrzypczykowi - oraz Radzie Pedagogicznej, także młodzieży szkolnej. Wydaje się też za stosowne nadmienić, że w 2014 r. ukazała się książka wspomnieniowo-dokumentalna pt. Szczekociny w opowieściach mieszkańców. Czasy przedwojenne i wojna pod redakcją Mirosława Skrzypczyk, Anny Wieczorek i Karoliny Koprowskiej. Ta cenna „szczekocińska historia mówiona” zasługuje na szczególne zainteresowanie się nią nie tylko mieszkańców miasta. W 2014 r. przypadła 110. rocznica urodzin Romana Czerneckiego (ur. 14 maja 1904 r.) – pierwszego dyrektora Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach (Szczekocińskich Zakładów Naukowych) w latach 1945-1950, organizatora i dyrektora Konspiracyjnego Gimnazjum i Liceum Ziemi Włoszczowskiej z siedzibą w Słupi Jędrzejowskiej, działającego w okresie wojny i okupacji niemieckiej. Uroczystość upamiętniająca imię zasłużonego pedagoga odbyła się 4 października 2014 r., której głównym punktem było nadanie sali nr 214 w Zespole Szkół w Szczekocinach imienia dyr. Romana Czerneckiego. W czasie uroczystości życie i działalność Patrona Sali nr 214 omówił Tadeusz Stolarski – prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach. Początki szkoły średniej w Szczekocinach były tematem wypowiedzi Andrzeja Orlińskiego – członka Stowarzyszenia Absolwentów ..., wiceprezesa Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic. Organizatorom uroczystości, w której wzięli m.in. udział – Marek Michalewski – przedstawiciel Fundacji Edukacyjnej im. prof. Romana Czerneckiego, Zofia Stachura - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum im. Roman Czerneckiego w Słupi Jędrzejowskiej, Rafał Krupa – Starosta Zawierciański, Sabina Wrona-Olmińska – jedna z najstarszych absolwentek szczekocińskiej szkoły, przewodniczący Rady Rodziców Zbigniew Krowicki, składam serdeczne podziękowanie. Na temat uroczystości ukazał się artykuł w miesięczniku społeczno-kulturalnym „Echo Szczekocin” (nr 11/2014) autorstwa Anny Wtorek pt.110. rocznica urodzin Romana Czerneckiego. W tym samym numerze miesięcznika Andrzej Orliński opublikował artykuł pt. Początki pałacowej szkoły. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie Absolwentów po raz trzeci przystąpiło do Programu Stypendiów Pomostowych, który koordynuje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Stypendium – o którym mowa – otrzymało na pierwszy rok studiów ogółem 22 absolwentów naszej szkoły. Nadmieniam, że warunkiem przystąpienia do Programu Stypendiów Pomostowych jest wniesienie wkładu własnego przez stowarzyszenie. Stowarzyszenie jest tez fundatorem nagród dla absolwentów szkoły, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i podczas egzaminu dojrzałości. W okresie sprawozdawczym nagrody otrzymało ogółem 6 absolwentów, a na ten cel wydano ogółem 2 tys. złotych. W roku szkolnym 2014/15 fundatorem nagród – o których mowa wyżej – była Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół. Od 2001 r. w Zespole Szkół w Szczekocinach odbywają się rokrocznie Turnieje Jednego Wiersza „O Laur Wespazjana Kochowskiego”, którego głównym organizatorem jest emerytowany już nauczyciel języka polskiego Antoni Moś. Stowarzyszenie dwukrotnie było fundatorem nagród książkowych dla 9 uczestników Turnieju Jednego Wiersza – w roku 2013 dla 4 osób i w 2014 – dla 5; na nagrody przeznaczono ogółem 297.80 złotych. Z organizatorem Turnieju „O Laur Wespazjana Kochowskiego” w ciągu jego trwania współpracowało wielu członków Stowarzyszenia Absolwentów: Krystyna Ciulęba (juror IV-V i XIII edycji), Krzysztof Dobrzyniewicz, Mariusz Grzelka, Małgorzata Haras, Ewa Jędrychowska (juror VI-X edycji), Andrzej Kopeć (juror VIII-XV edycji), Ewa Ludynia, Czesław Orliński (Towarzystwo Kulturalne im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, którego jest prezesem było wydawcą antologii wyróżnionych wierszy uczestników I-X edycji Turnieju Jednego Wiersza „O Laur Wespazjana Kochowskiego”), Izabela Piętak, Mirosław Skrzypczyk (juror I-II i XIII edycji), Tadeusz Stolarski (juror III-XV edycji), Anna Wieczorek, Elżbieta Wieczorek, Urszula Wojciechowska, Stanisław Wójcik. Już 2-krotnie odbyły się spotkania grupy absolwentów i nauczycieli Zespołu Szkół na wieczorze poetycko-muzycznym. 4 grudnia 2013 r. ów wieczór nosił tytuł „Jesienne ogrody poezji”, a w roku następnym (również 4 grudnia!) – „Jesienne spotkanie z Bułatem Okudżawą”. Pierwszy z nich przygotowali nauczyciele: Joanna Otczyk, Ewa Jędrychowska i Antoni Moś, drugi – Anna Wieczorek i Elżbieta Wieczorek. Za spotkania z muzyką i słowem poetyckim dziękuję organizatorom. Z pewnością podjęta akcja „Absolwenci czytają dzieciom” została dobrze przyjęta przez najmłodszych i kierownictwo przedszkola w Szczekocinach. Dzieciom wiersze i bajki czytali: Teresa Niechciał i Zbigniew Bryła oraz zaproszeni przez nich uczniowie ze szkoły średniej. W działalności stowarzyszenia istotnym zadaniem jest pozyskiwanie środków finansowych. Akcja zbierania dobrowolnych wpłat od kierowców samochodów osobowych korzystających z placu szkolnego w dni targowe przyniosła pewne rezultaty, gdyż w roku 2013 zebrano 1135.57 złotych. Akcją tą kierował prof. Zbigniew Bryła, za co składam mu serdeczne podziękowanie. Gromadzenie środków w tej formie zostało jednak przerwane z różnych powodów. Wydaje się, że dobrym sposobem pozyskiwania funduszów będą wpłaty od podmiotów gospodarczych w wysokości 1 proc. podatku w rozliczniu rocznym na cele stowarzyszenia. W następnej kadencji - zdaniem ustępującego zarządu - nowe władze stowarzyszenia powinny w swych planach pracy uwzględnić kilka następujących zagadnień: 1. W najbliższym czasie rozpocząć przygotowania do obchodów 100-lecia szkoły średniej w Szczekocinach (w 2018 r. zorganizowanie VI Zjazdu Absolwentów, wydanie okolicznościowej publikacji - książka, album, gazeta - tzw. jednodniówka), zebranie materiałów biograficznych do rozdziału Nasi znani absolwenci, przygotowanie i opublikowanie artykułów na temat szkoły w prasie lokalnej i o zasięgu regionalnym/ ogólnopolskim, ufundowanie i odsłonięcie tablicy upamiętniającej kolejny zjazd itp.). 2. Przedłożyć Dyrekcji Szkoły propozycję nadania szkole imienia godnego Patrona związanego z ziemią szczekocińską – szerzej kielecką/ świętokrzyską; uroczystość przyjęcia Patrona mogłaby się odbyć podczas VI Zjazdu Absolwentów lub w innym terminie w ramach obchodów 100-lecia szkoły. 3. W programie obchodów 100-lecia szkoły można uwzględnić zorganizowanie spotkania wyróżnionych absolwentów, których nazwiska zostały umieszczone w rozdziale Nasi znani absolwenci w książkach wydanych w związku z IV i V Zjazdem: Z bliska i z daleka (2008 r.) i W poszukiwaniu szkolnych lat (2013 r.), z młodzieżą szkolną, Radą Pedagogiczną, władzami miasta z udziałem członków stowarzyszeń działających w Szczekocinach. 4. Na początku każdego roku kalendarzowego zwrócić się z prośbą (apelem) do podmiotów gospodarczych o przekazywanie przez nie 1 proc. podatku w rozliczeniu rocznym na cele stowarzyszenia. 5. Na łamach prasy lokalnej i regionalnej czy też ogólnopolskiej („Gazeta Wyborcza” – wydanie regionalne) zamieszczać wspomnienia o nauczycielach szkoły średniej w Szczekocinach. 6. Zarząd ponawia propozycję powołania przez Dyrekcję Zespołu Szkół Klubu Najstarszych Szkół – 90 lat i więcej - lub przystąpienia na przykład do Świętokrzyskiego Klubu Najstarszych Szkół. 7. Zarząd ponawia również propozycję umieszczenia w szkole portretów absolwentów posiadających stopnie naukowe prof. dr. hab. (Leon Gradoń, Stanisław Gwiazda, Antoni Pardała, Gustaw Rakowski, Kazimierz Starowieyski, Barbara Trelińska, Gustaw Treliński i inni). 8. Zarząd ponawia także propozycję gromadzenie eksponatów do Izby Tradycji Szkoły, co tym bardziej wydaje się wskazane w związku ze zbliżającym się 100-leciem istnienia szkoły średniej w Szczekocinach. Prezes Zarządu Tadeusz Stolarski

Sprawozdanie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach
z przeprowadzonych zbiórek publicznych w okresie od 31.10.2012 r. do 30.10.2013 r.
Pobierz


Wydarzenia
Podsumowanie

I SZCZEKOCIŃSKI FESTIWAL DIALOGU KULTUR

Zakończenie roku szkolnego 2017/218

Dobry Start

VI Zjazd Absolwentów

Sukces w Międzynarodowym Konkursie

O nowym projekcie na spotkaniu z rodzicami

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

VI Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów

Dzień otwarty


Wszystkie wydarzenia


SponsorKalendarz
Dziś jest:

Poniedziałek
20 Sierpnia 2018 r.


Jest to:
232
dzień w roku.imieniny obchodzą:

Bernard, Samuel, Sobiesław, SabinaKontakt
Adres: ul. Spacerowa 12
42-445 Szczekociny
Telefon: (34) 35 57 476
Faks: (34) 35 57 476
E-mail:
zs_szczekociny@poczta.onet.pl

Projekty Edukacyjne
 Documaster Campus
 Erasmus+
 Szczekocińska Edukacja - Liga Otwartych Głów
 Comenius
 Gminowo
 MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ W REGIONIE
 Partnerzy z nauce
 Wybieram – Realizuję – Osiągam
 Liderzy Przedsiębiorczości
 Awangarda w Szczekocinach
  "Żydzi szczekocińscy. Odkrywanie śladów i przywracanie pamięci"
 Czwarta władza z klasą
 Moja firma w mojej gminie
 Przyjazna szkoła
 Szkoła Marzeń

Copyright © 2011
Powered by PHP-Fusion ©Zespól szkól w Szczekocinach1029800 Unikalnych wizyt