Nawigacja
Strona Główna
Wydarzenia
Nabór do klas pierwszych
Kontakt

Szkoła
 O nas
 Kalendarium wydarzeń
 Lokalizacja
 Nasze szkoły
 Dyrekcja
 Grono pedagogiczne
 Wychowawcy
 Pedagog szkolny
 Rada Rodziców
 Biblioteka szkolna
 Dokumenty szkolne
 Hymn szkoły
 Rekrutacja elektroniczna
 Nasze sukcesy

buy cheap Mandala Painter 3.0 Professional oem download
Stowarzyszenie Absolwentów
 O stowarzyszeniu
 V Zjazd Absolwentów
 Sprawozdanie

Dla ucznia
 Dodatkowe dni wolne
 Plan lekcji
 Zestaw podręczników
 Prawa i obowiązki ucznia
 Zajęcia dodatkowe

Dla rodziców
 Zebrania rodziców
 Wymagania edukacyjne
 Dobra Szkoła -MEN
 Dobra Szkoła - KO

Organizacje
 Samorząd Uczniowski
 Klub Europejski
 KOMiS
 PCK

Linki
 CKE
 OKE - Jaworzno
 Ministerstwo Edukacji Narodowej
 Kuratorium Oświaty - Katowice
 Centrum Kształcenia Zawodowego

prawaobowiazki

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

ZESPOŁU SZKÓŁ w SZCZEKOCINACH

 

Uczeń ma prawo do:

1)    Zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły oraz pomocy kadry pedagogicznej.

2)   Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

3)   Wyrażania opinii i wątpliwości, przedstawiania ich Dyrektorowi szkoły, nauczycielom, wychowawcom, Radzie Rodziców, samorządowi szkolnemu oraz uzyskania na nie wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

4)   Poszanowania godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

5)   Wyrażania zgodnej z prawdą opinii o życiu szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej.

6)   Do jawności programu nauczania, poznania specyfiki wymogów z poszczególnych przedmiotów oraz sposobów kontroli wiedzy.

7)   Swobodnego wyboru zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole.

8)   Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, świątecznych i ferii.

9)   Do jawnej oceny swojej wiedzy (oceny za prace pisemne winny być wpisane do dziennika po ich omówieniu z uczniami w nieprzekraczalnym terminie czterotygodniowym od napisania pracy, do którego nie wlicza się dni wolnych).

10) Powiadomienia, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie prac klasowych, które winny być wpisane do dziennika.

11)  Maksymalnej ilości trzech prac klasowych/ sprawdzianów tygodniowo, które winny być wpisane do dziennika.

12) Dodatkowej pomocy nauczyciela, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie opanował treści programowych.

13) Aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły.

14) Reprezentowania klasy i szkoły w olimpiadach, w zawodach sportowych i innych.

15) Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły po uzyskaniu zgody opiekuna sali i dyrektora szkoły na zasadach ustalonych przez regulamin sali.

16) Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

17) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

18) Odwołania się do dyrektora szkoły od oceny lub decyzji nauczyciela, wychowawcy, samorządu szkolnego i rady pedagogicznej, jeżeli zachodzą szczególne warunki, które postawiły ucznia w złym świetle.

19) Uczeń może być pozbawiony praw lub części praw, jeżeli przekroczy postanowienia niniejszego Statutu.

20)  Uczniowie danej klasy mają prawo do wycieczek klasowych organizowanych w 2 dni nauki szkolnej.

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:

1)    Dbać o honor Szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać ją o dobre tradycje.

2)   Współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed Szkołą, być współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej.

3)   Dbać o wysoki poziom kultury osobistej i przestrzegać obowiązujących zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły; posługiwać się poprawnym językiem pozbawionym wulgaryzmów.

4)   Dbać o zachowanie higieny osobistej, czystego i estetycznego wyglądu.

5)   Ubierać się przyzwoicie w ciągu całego roku szkolnego, a w czasie uroczystości szkolnych uczeń powinien być odświętnie ubrany i swoim zachowaniem przyczyniać się do ich prawidłowego przebiegu.

6)   Przestrzegać praw szkolnych.

7)   Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków.

8)   Przebywać na terenie szkoły podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych; opuścić teren szkoły w czasie zajęć może tylko na pisemną prośbę rodziców, za zezwoleniem wychowawcy, pedagoga lub Dyrektora szkoły.

9)   Brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniać braki wynikające z absencji.

10) Wyłączać telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne przed rozpoczęciem lekcji.

11)  Posiadać na lekcji zeszyt, podręcznik oraz inne wymagane przez nauczyciela pomoce.

12) Usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach u wychowawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

13) Zmieniać obuwie po wejściu do szkoły (na ustalone przez dyrektora szkoły) i zostawiać w szatni z wierzchnim okryciem na czas trwania lekcji.

14) Nie przynosić do szkoły większej gotówki i przedmiotów wartościowych oraz przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu innych.

15) Szanować sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne oraz rzeczy własne i kolegów; za zniszczony sprzęt lub pomoce dydaktyczne uczeń ponosi odpowiedzialność (zgodnie z regulaminem pracowni, sali lekcyjnej, szatni, sali gimnastycznej itd.).

16) Opiekować się wraz z zespołem klasowym wyznaczoną salą lekcyjną lub pracownią, szczególnie dbać o jej estetykę.

17) Dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły; uczestniczyć w pracach porządkowych na terenie Szkoły.

18) Przestrzegać zasad ujętych w regulaminach sal lekcyjnych i pracowni – uczeń może w nich przebywać tylko pod opieką nauczyciela.

19) Przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających; wykroczenia w tym względzie oraz działania zagrażające życiu, zdrowiu lub godności innych będą surowo karane.

20)  Uczestniczyć we wszelkich organizowanych przez szkołę formach poznawania kultury narodowej np. Spektaklach teatralnych, kinowych, filharmonicznych, wystawach, muzeach, odczytach w miarę możliwości finansowych rodziców (prawnych opiekunów) oraz w pracach porządkowych na terenie szkoły.

21) Przestrzegać ustaleń i zarządzeń Dyrektora szkoły, nauczycieli, respektować uchwały i postanowienia swego samorządu.

 Powrót

Wydarzenia
Podsumowanie

I SZCZEKOCIŃSKI FESTIWAL DIALOGU KULTUR

Zakończenie roku szkolnego 2017/218

Dobry Start

VI Zjazd Absolwentów

Sukces w Międzynarodowym Konkursie

O nowym projekcie na spotkaniu z rodzicami

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

VI Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów

Dzień otwarty


Wszystkie wydarzenia


SponsorKalendarz
Dziś jest:

Poniedziałek
20 Sierpnia 2018 r.


Jest to:
232
dzień w roku.imieniny obchodzą:

Bernard, Samuel, Sobiesław, SabinaKontakt
Adres: ul. Spacerowa 12
42-445 Szczekociny
Telefon: (34) 35 57 476
Faks: (34) 35 57 476
E-mail:
zs_szczekociny@poczta.onet.pl

Projekty Edukacyjne
 Documaster Campus
 Erasmus+
 Szczekocińska Edukacja - Liga Otwartych Głów
 Comenius
 Gminowo
 MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ W REGIONIE
 Partnerzy z nauce
 Wybieram – Realizuję – Osiągam
 Liderzy Przedsiębiorczości
 Awangarda w Szczekocinach
  "Żydzi szczekocińscy. Odkrywanie śladów i przywracanie pamięci"
 Czwarta władza z klasą
 Moja firma w mojej gminie
 Przyjazna szkoła
 Szkoła Marzeń

Copyright © 2011
Powered by PHP-Fusion ©Zespól szkól w Szczekocinach1029833 Unikalnych wizyt